Название: Методи і технічні засоби митного контролю - Навчальний посібник (Ємченко І.В)

Жанр: Правовые науки

Просмотров: 1033


1.3. сучасні досягнення науки та техніки. їх використання у митному контролі

Вирішення завдань, які ставляться перед митними служба­ми будь-якої держави, не може бути повною мірою ефективним без залучення сучасних досягнень науки і техніки, без викори­стання можливостей, які щодня надає людству науково-техніч­ний прогрес.

Науково-технічний прогрес (НТП) - це використання су­часних досягнень науки для створення та удосконалення зна­рядь праці, розробка на основі цих досягнень та впровадження у практичну діяльність людини нових технологічних рішень, скерованих на підвищення продуктивності праці, отримання кращих якісних показників праці, виконання більших обсягів робіт із меншими витратами.

Застосування результатів НТП в діяльності митних органів держави повинне мати комплексний характер. Основні напря­ми такого застосування це:

вивчення та впровадження світового досвіду організації технічного забезпечення діяльності митних структур;

підвищення рівня технічних знань службовців митних органів;

дослідження та аналіз експлуатаційних можливостей тех­нічних засобів митного контролю, їх своєчасна зміна на сучасні, більш ефективні засоби;

проектування (створення технічних завдань), розробка та виготовлення високоефективних технічних засобів з ви­користанням досягнень НТП;

проектування, організація та впровадження високоефек­тивних форм переміщення осіб, транспортних засобів та товарів через митний кордон держави, забезпечення цих форм відповідними технологічними схемами.

Характеризуючи основні напрямки розвитку сучасної науки і техніки стосовно можливостей їх застосування в митній справі доцільно зупинитися на:

розробці комплексних систем ідентифікації особи та кон­тролю вантажів;

розробці нових систем відеоспостереження за зонами об­меженого доступу та прилеглих до них територій;

розробці нових і удосконаленні традиційних джерел елек­тричної енергії;

розробці нових і удосконаленні традиційних носіїв інфор­мації, технічних засобів її відтворення та утилізації;

удосконаленні засобів документування (фото- і відеока-мер);

розробці та удосконаленні пошукових засобів контролю (металошукачів, ендоскопів);

розробці нових технічних засобів дослідження речовин, сировини та матеріалів.

Європейські дослідники та інженери цілої низки всесвітньо відомих компаній до 2008 р. розраховують створити комплекс­ну систему, яка з успіхом може бути використана для піднесен­ня митного контролю на якісно новий рівень.

Проект розпочатий у 2004 р. як Security of Aircraft in the European Environment - Безпека повітряного транспорту в Європі майбутнього.

Передбачається, що в цілому на ці дослідження буде витра­чено близько 45,7 мільйона доларів США. Ініціативу підтриму­ють компанії Sagem, Airbus, Bae System, Thaïes, Airtel, Skysoft, Sienes та інші.

У межах проекту науковці розраховують створити низку спеціалізованих систем, які дозволять набагато зменшити імовірність несанкціонованого переміщення небезпечних пред­метів (вибухівки). серед цих систем - комплекс автоматично­то контролю пасажирів та їх багажу, що переміщуються, наприк­лад, через митний кордон, „електронний ніс", здатний виявля­ти ознаки вибухових речовин, система виявлення підозрілих осіб на основі аналізу їх поведінки.

До того ж, система передбачає аналіз інформації, що буде надходити з спеціальних камер, встановлених в зонах обмеже­ного доступу та прилеглих до них територій. Зони обмеженого доступу можуть оснащуватися спеціальними дверима із біомет­ричним захистом тощо.

Федеральна міграційна служба Російської Федерації як екс­перимент запроваджує біометричні паспорти для громадян, які перетинають державний кордон. Мікросхема такого докумен­та містить фотографію, електронне зображення власника, всі паспортні дані та його особистий підпис та іншу інформацію, характерну для традиційних документів. Робочі місця для зчи­тування паспортів нового покоління дозволяють також оброб­ляти інформацію й з традиційних документів громадян.

Компанія NEC повідомила про випуск високоточного біо­метричного сенсора PU 700-20. Імовірність похибки цього при­ладу під час сканування відбитків пальців складає всього -0,00001\%. Досягнення такої точності забезпечується завдяки збільшенню розрізняючої здатності датчика до 80 dpi з оброб­кою поверхні шириною 15 мм розсіяним світлом і застосуван­ням фірмових технологій NEC.

На основі цього сенсора побудований пристрій з габарит­ними розмірами 12х50х80 мм, який підключається до комп'ю­тера через USB. Безпосередньо сенсор має набагато менші роз­міри, що дозволяє інтегрувати його у більш компактні пристрої. Ці прилади почали надходити на ринок з серпня 2006 року за ціною близько 250 доларів США. Виробник прогнозує реалізу­вати протягом найближчих років не менше 300000 пристроїв.

Британські та американські вчені розробляють нову комп'ю­терну систему, яка зможе розпізнавати настрій людини за вира­зом її обличчя. У дослідженнях беруть участь співробітники Кембріджського університету у Великобританії й Масачусетсь-кого технологічного інституту в США. Принцип роботи систе­ми полягає у використанні спеціалізованого програмного забез­печення, яке аналізує зображення обличчя й на основі одержа­них результатів робить висновок про емоційний стан людини.

У перспективі науковці планують розширити можливості системи, навчивши її розпізнавати жести й позу людини. Прак­тичне впровадження системи планується через декілька років.

Японські вчені з Токійського технологічного інституту роз­робляють незвичайну систему, яка зможе аналізувати запахи й у подальшому відтворювати їх, використовуючи базовий набір хімічних компонентів.

Пристрій може бути в майбутньому використаний військо­вими, митниками, медиками, хіміками, працівниками торгівлі.

В основу системи закладено використання п'ятнадцяти спеціалізованих сенсорів, які здатні сприймати широкий спектр запахів. Ці запахи аналізуються й результати запам'ятовують­ся. У подальшому той чи інший запах можна відтворити у будь-який момент часу. При цьому генерування запаху здійснюється з використанням певних хімічних компонентів з базового набору з 96 нетоксичних речовин, які змішуються, нагріваються й випаровуються.

Терміни практичної реалізації проекту вченими поки що не розголошуються

Управління перспективних досліджень і розробок Міністер­ства оборони США (DAPRA) виділило корпорації Lockheed Martin грант у 1,7 мільйона доларів США для створення дистан­ційного керованого мініатюрного літального апарата для цілей спостереження за певними територіями та зонами. За контрак­том розробка повинна бути реалізована до кінця 2007 року.

За дизайном та принципом польоту апарат буде подібний до насіння клена. У його єдине крило буде вмонтована хімічна ракета, яка забезпечить дальність польоту понад 1200 метрів. Довжина пристрою складе 3,8 см, вага - 10 грамів. Максималь­на вага блока корисного навантаження, який змінюється відпо­відно до польотного завдання, складає 2 грама.

Мініатюрні пристрої, обертаючись, повільно опускаються на кон­трольовану територію і передають зображення на екран монітора.

Тайванська компанія Antig Technology наприкінці 2006 року вивела на ринок свої перші пристрої на базі паливних еле­ментів DMFC-типа. В цих елементах (Direct Methanol Fuel Cell) кисень і водний розчин метанолу розділені спеціальною мемб­раною - каталізатором. Один бік цієї мембрани виконує роль катода, інший - анода. Вступаючи в реакцію з матеріалом мем­брани, метанол іонізується. Рух звільнених електронів утворює електричний струм. Позитивно заряджені іони взаємодіють з киснем, утворюючи воду.

Першим комерційним продуктом на основі цього паливно­го елемента буде зарядний пристрій під кодовою назвою Begini, призначений для живлення портативних пристроїв. Прилад буде мати потужність 16 Вт і зможе генерувати напругу в діа­пазоні 5-17 В. Begini можна буде використовувати як додат­кове джерело живлення. Прилад має розміри 230 х 80 х 70 мм і вагу 800 грамів) без картриджа з метанолом об'ємом 70 мл). У зарядному пристрої застосовується мембрана американської фірми DuPont, а картриджі будуть вироблятися французькою компанією BIC.

Недоліком Begini поки що є його висока ціна - 5000 доларів США. Кожний додатковий картридж коштує 5 доларів.

Раніше Antig Technology разом з фірмою AVC демонстру­вала паливний елемент, призначений для встановлення в стан­дартний відсік електронних приладів. Це джерело живлення так само працює на метанолі, має потужність 45 Вт і важить близько 1,7 кг.

У 2006 році на міжнародному форумі „Водневі технології для виробництва енергії" РКК „Энергия" демонструвала систе­ми автономного живлення стаціонарних об'єктів на основі па­ливних елементів. Установка з лужними паливними елемента­ми і проточним електролітом (ЭЛТЭГ) з масою 300 кг забезпечує генерування електричної (до 6 кВт) і теплової (до 5,2 кВт) енергії з водневого палива.

Установка „Полимер - 5" з твердо полімерними паливни­ми елементами також призначена для децентралізованого енер­гозабезпечення стаціонарних об'єктів. Порівняно з ЭЛТЭГ вона має менші габаритні розміри і масу (179 кг) і забезпечує по­тужність до 5 кВт електричної і теплової енергії.

Автономні джерела живлення на основі паливних елементів з алюмінієво-водневими картриджами розроблені в науково-техно­логічному центрі енергозберігаючих процесів і установок Об'єдна­ного інституту високих температур Російської академії наук. Ці пристрої призначені для підзаряджування джерел живлення електронної апаратури. Джерелом енергії у цьому випадку є па­ливний елемент, що працює на водні, який одержують як про­дукт реакції активованого алюмінію із звичайною водою. Карт­риджі з алюмінієм можуть періодично замінюватися.

Серед суто наукових розробок потрібно відзначити розроб­лений Інститутом фізичної хімії Російської академії наук пря­мий етаноловий паливний елемент з мембраною без платино­вих металів. У майбутньому такі елементи можуть виявитися більш ефективними, ніж водневі і прямі метанолові завдяки ви­користанню нетоксичного палива і дешевих мембран.

На основі паливного елемента розробила нове джерело живлення і компанія Maxell. Джерелом енергії в цьому приладі є паливний елемент, що працює на водні. При цьому водень одержують як результат реакції активованого алюмінію із зви­чайною водою. Одного грама алюмінію вистачає для генеруван­ня 1,3 літра водню за кімнатної температури. Густина зберіган­ня енергії складає 280 мВт/см2, що приблизно у 5 разів вища за аналогічний показник для паливних елементів DMFC-типа. Вихідна потужність джерела живлення Maxell досягає 10 Вт, допускається заміна картриджів з алюмінієм та водою. Прото­тип приладу має розміри 160х 100х 60 мм і важить близько 920 грамів. У подальшому Maxell збирається розробити моди­фікацію, яка буде на 70\% компактнішою.

Японський телекомунікаційний гігант NTT DoCoMo разом з фірмою Aguafairy планує створення паливних елементів для портативних електронних пристроїв. Першим результатом співпраці буде поява кишенькового зарядного пристрою на основі полімерного електроліту. У такому елементі водень, що виробляється під час взаємодії води з каталізатором, іонізуєть­ся поблизу анода. При цьому електрони, що звільняються, ут­ворюють струм у зовнішній ланці, а протони взаємодіють з киснем, знову утворюючи воду. Такі паливні елементи дозво­ляють генерувати більше енергії у перерахунку на одиницю об'єму у порівнянні з прямими метаноловими елементами. Крім того, метанол є токсичною речовиною.

Пристрій має розміри 70 х 24 х х 24 мм і важить близько 40 грамів, заявлена вихідна потужність якого складає 2 Вт. Змінний картридж містить 10 см3 води, причому одного картрид­жа вистачає для підзаряджання акумулятора ємністю 800 мА тод. Кожне підзаряджання триває при цьому близько 2 годин.

Компанія East Japan Railway тестує експериментальний електрогенератор. Нова система генерування електроенергії вбудовується в турнікети для пропуску пасажирів і доповнюєть­ся п'єзоелементами, вмонтованими у підлогу. Вага пасажирів і вібрація їх тіл передається п'єзоелементам, що виробляють елек­трику. Пропонується цю ж систему використовувати для підра­хунку кількості осіб, що пройшли крізь турнікет.

Компанія Cornice продовжує удосконалювати мікровінчес-тери серії Dragon з діаметром пластин 1 дюйм (2,54 см). Нова модель мініатюрного накопичувача інформації має ємність 12 Гб і може стати альтернативою флеш-пам'яті.

Новий диск є максимально захищеним від механічних по­шкоджень. Головки, що зчитують інформацію, у стані спокою утримуються спеціальною скобою, що попереджає можливість випадкового пошкодження поверхні диска. Крім того, накопи-чувач обладнаний датчиком падіння, що у більшості випадків забезпечує фіксацію головок до моменту контакту пристрою з поверхнею, на яку він падає. Нарешті, пристрій обладнаний спеціальною системою, яка забезпечує неперервну роботу на-копичувача в умовах сильних вібрацій.

Пристрій споживає електричної енергії у 20 разів менше за типовий МРЗ-плеєр і з'явився на ринку наприкінці 2006 року за ціною 85 доларів за штуку.

В Університеті Кіото (Японія) на основі нової напівпровід­никової технології вчені створили надтонкий лазер, промінь якого у 10 разів тонший за діаметр променя, що використо­вується у сучасних оптичних приводах. Ця розробка здатна набагато збільшити щільність запису інформації і, відповідно -ємність дисків. В основі нової розробки є світлові кристали, розроблені разом з фірмою Rohm і Японським агентством з науки та техніки. Шари цих кристалів містять мікросхеми роз­міром 0,5 х 0,5 мм з декількома десятками тисяч мікроскопіч­них отворів. Кристали працюють як оптичні генератори, де кож­ний отвір є мікроскопічним дзеркалом, яке підсилює світловий потік, що генерується напівпровідником.

Лазери здатні виписувати надточні фігури, що дозволить записувати інформацію в різні способи. Таким чином, без зміни довжини хвилі, ємність диска, на який інформація записується таким лазером, можна довести до сотень гігабайт.

Японська компанія Showa Denko оголосила про початок у 2006 році масового виробництва 100-гігабайтних пластин для 2,5 дюймових жорстких дисків з перпендикулярним записом. При цьому намагнічування носія здійснюється за нормаллю до його поверхні, а не паралельно, як у випадку з традиційним поздовжнім записом.

Завдяки використанню перпендикулярного запису вдало­ся досягти щільності розміщення інформації у 178 Гб на квад­ратний дюйм. Showa Denko є основним постачальником плас­тин для провідних виробників жорстких дисків - Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba. Саме Toshiba наприкінці 2006 р. випустила 2,5 дюймовий вінчестер МК 2035GSS ємністю 200 Гб, побудований на основі пластин Showa Denko.

Showa Denko планує у подальшому розробити найменший у світі диск, що підтримує технологію перпендикулярного за­пису. Діаметр такого пристрою складе 0,85 дюйма.

Компанія Sharp презентувала два нових МРЗ-плейєра -MP-S700 s MP-S800, які відрізняються місткістю вбудованої флеш-пам'яті: 512 Мб і 1 Гб відповідно. Пристрої оснащені дво­рядковими монохромними екранами і відтворюють інформацію в форматах МР-3 і WMA. Розміри апаратів 33 х 83,7 х 18,3 мм. Вартість приладів в межах Японії близько 150 доларів США.

Дослідники з Технологічного інституту штату Джорджія (США) разом із компанією L-3 Communications розробили спосіб швидкої утилізації інформації з жорстких дисків без можливості її подальшого відновлення.

Знищення інформації на вінчестерах із використанням тра­диційних методів потребує декількох годин, при цьому засто­сування спеціального обладнання дозволяє частково віднови­ти утилізовану інформацію.

Дослідження довели, що для утилізації інформації краще всього використовувати постійні магніти. Найкращі результа­ти отримані із застосуванням магнітів, які застосовуються в медицині, наприклад, неодимовий феробор і особливий кобаль­товий сплав. У зібраному вигляді прилад важить близько 50 кг.

Компанія Fujifilm розробила нову цифрову дзеркальну фо­токамеру, яка може фотографувати в інфрачервоному і ультра­фіолетовому діапазонах спектра. Новий апарат є модифікацією моделі FinePix S3 Pro, яка з'явилася у 2005 р.

Камера FinePix S3 Pro UVIR оснащена ПЗЗ-сенсором (SRII) з розрізняючою здатністю 12,3 мегапікселя. Вона суміс­на з об'єктивами Nikon з роз'ємом F. Камера має два екрана, ос­новний з яких з діагоналлю 2,5 дюйма має розрізняючу здатність 235000 точок. Максимальна розрізняюча здатність фотографій становить 4256 х 2848 точок, діапазон світлочутливості -ISO 100/160/200/400/800/1600, витримки - 30 - 1/4000 с. Ка­мера підтримує формати файлів JPEG і RAW. Відзняті матері­али зберігаються на картах пам'яті формату хБ-Picture Card, Compact Flash I і II (включаючи Microdrive). Передбачені інтер­фейси USB, IEEE 1394, відеовихід і роз'єм для підключення блока живлення.

Камера живиться від чотирьох елементів типу АА. Габа­ритні розміри становлять 148 х 135 х 80 мм, вага пристрою близько 835 грам.

Інженери фінської компанії Nokia запатентували у США мобільний телефон, який здатний виконувати функцію мета-лодетектора малого радіуса дії. Подібний апарат оснащується додатковою індукційною котушкою.

Американські дослідники з Масачусетського технологічно­го інституту розробили гнучку і легку волокнисту сітку, яка здатна реєструвати напрямок, інтенсивність та фазу світлових хвиль без використання лінз, фільтрів, детекторів та інших еле­ментів стандартних оптичних систем.

Волокна сітки мають діаметр близько одного міліметру. Вони складаються зі скляного осердя, вздовж якого прокладені металеві електроди. Ззовні волокна вкриті прозорим ізоляцій­ним полімерним матеріалом. Кожне волокно здатне сприйма­ти світло усією своєю поверхнею. Точки перетину таких детек-туючих „ниток" дозволяють точно визначати координати падіння світлового променя.

Волокнам можна надати будь якої форми. Науковці, зокре­ма, експериментували із сферою, яка має практично необмеже­не поле „зору". Крім того, була сформована пласка панель з двох шарів волоконної сітки, яка здатна фіксувати інтенсивність і напрямок світла. Панель може визначати форму розташова­них перед нею об'єктів. Передбачається, що подальші дослід­ження волоконних сіток приведуть до появи принципово но­вих оптичних і комп'ютерних систем, які будуть широко використовуватися у військовій сфері, митній справі.

Австралійські вчені розробили рентгенівський мікроскоп нового покоління, який дозволяє розглядіти найдрібніші деталі структури об'єкта навіть під його поверхневим шаром. Прилад надає можливість вивчати не тільки суцільні однорідні речови­ни, але й кристалічні, багатошарові й пористі структури.

Мікроскоп дозволяє методом пошарового дослідження от­римувати зображення однієї й тієї ж ділянки під різними ку­тами, тобто одержувати тривимірне зображення об'єкта. Межа розрізняючої здатності приладу досягає 50 нанометрів. Мікроскоп буде виготовлятися фірмою XTR Ltd. Прогнозуєть­ся, що він буде ефективно використовуватися у багатьох га­лузях діяльності людства, зокрема, й в експертних підрозділах митних служб.

1.4. Експертні підрозділи у системі митного контролю, їх функції та завдання. Вимоги до оснащення експертних підрозділів. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Як зазначено у ст. 65 МКУ, у разі потреби для участі у митному контролі можуть залучатися спеціалісти та експерти.

Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівни­ком митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт.

Використання окремих форм і методів митного контролю (особистого огляду, перевірки системи звітності та ін.), огляд деяких видів товарів і транспортних засобів (сировини, міне­ралів, військової техніки тощо) неможливі без спеціальних знань у різноманітних галузях науки і техніки. Нерідко трап­ляється так, що співробітники митних органів не мають у своє­му розпорядженні необхідних спеціальних знань, тому вони змушені звертатися до послуг професіоналів (експерти, спеціа­лісти) у відповідній галузі.

Залучення спеціаліста або експерта здійснюється митницею у випадку відсутності відповідного фахівця на митниці або в найближчому експертному підрозділі ДМСУ.

Якщо назріла потреба у спеціальних знаннях із різних га­лузей науки, техніки, мистецтва під час здійснення митного контролю і оформлення товарів чи у справах про ПМП, митні органи подають запит до експертних підрозділів ДМСУ.

Такий запит подається, якщо необхідне спеціальне обладнан­ня та техніка для вирішення і з'ясування питань митної справи.

Запит митного органа про залучення необхідного спеціалі­ста або експерта надсилається керівнику державного органа, підприємства, організації, де працює цей спеціаліст або експерт.

Якщо виконати запит митного органа про залучення спеціаліста або експерта неможливо, керівник державного органу, підприємства або організації, на адресу якого надісла­ний запит, повинен негайно надати обґрунтовану відповідь митному органу.

Проведення експертиз під час митного контролю може здійснюватися у таких випадках:

для митного оформлення товарів - проведення дослід­жень необхідності застосування обмежень нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (визначен­ня товарів подвійного призначення, небезпечних, отруй­них речовин, уточнення хімічного складу, якості товарів);

для зняття сумнівів щодо вірності декларування (найме­нування товарів та їх якісних характеристик);

у зв'язку з потребою у спеціальних знаннях та проведен­ням досліджень (або лабораторних аналізів) об'єктів по­рушень митних правил чи речових доказів;

♦          у зв'язку з оцінкою конфіскованого майна. Міжнародною Конвенцією із спрощення та гармонізації

митних процедур (Кіотська Конвенція, 1973 р.) визначено мож­ливість залучення експертів та спеціалістів для здійснення митного огляду небезпечних, ламких товарів взяття проб і зразків таких товарів з метою захисту здоров'я людей та схо­ронності товарів.

Експерт - це будь-яка фізична особа, яка має необхідні спеціальні знання для участі у здійсненні митного контролю, а також для участі у провадженні справи про порушення митних правил або в її розгляді.

Питання, які поставлені перед експертом та його висновки не можуть виходити за межи спеціальних пізнань експерта.

Експерт надає висновки у письмовій формі від свого імені.

Експерт має право:

знайомитися з матеріалами справи, що стосуються пред­мета експертизи;

заявляти клопотання про надання йому додаткових ма­теріалів, необхідних для надання висновків.

відмовитись від надання висновку, якщо надані матеріа­ли та документи недостатні для надання висновку або він не володіє необхідними знаннями для надання відповід­ного висновку.

Якщо відмова необґрунтована (без поважних причин), екс­перт несе відповідальність за чинним законодавством.

У висновку експерта викладаються проведені їм досліджен­ня і подаються обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

У випадку надання експертом необґрунтованого висновку може бути призначена повторна експертиза, що доручається іншому експерту (експертам).

За ст. 75 МКУ в цілях митного контролю та митного офор­млення митниця може брати проби та зразки товарів та інших предметів для проведення досліджень. Порядок взяття проб та зразків, термін і порядок їх дослідження, а також розпоряджен­ня ними встановлений постановою Кабінету Міністрів Украї­ни №1862 від 21.12.2002 р.

Взяття проб і зразків товарів та інших предметів для про­ведення досліджень здійснюється посадовими особами митних органів з обов'язковим виконанням Правил відбору зразків, Інструкції з охорони праці, використанням засобів індивідуаль­ного захисту.

Держспоживстандартом України у державній системі Укр-СЕПРО акредитовані експертні підрозділи ДМСУ, яким нада­но право проводити визначення фізико-хімічних показників широкого спектру товарної продукції з метою ідентифікації товарів для митного оформлення.

У випадку розгляду справ в арбітражних судах, пов'язаних з визначенням тих чи інших товарів за кодом УКТЗЕД, якщо здійснюються посилання на результати досліджень митних ла­бораторій, слід звертати увагу суду на факт державної акреди­тації зазначених підрозділів.

Проведення експертиз за кримінальними справами про кон­трабанду, порушеними митними органами, здійснюють експер­тно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ.

З метою підвищення ефективності боротьби з митними правопорушеннями, посилення контролю за правильністю дек­ларування товарів та вивезенням окремих видів готової про­дукції, для активізації роботи експертних підрозділів Централь­ного митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (ЦМУЛДЕР), створення належних умов для їх роботи та на виконання рішення колегії Держмитслужби України від 29.04.2004 Наказом ДМСУ від 5 серпня 2004 р. № 576 було затверджено Порядок взаємодії митних органів з Цен­тральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю й митно­го оформлення товарів і транспортних засобів.

Порядок визначає засади організації виконання завдань та функцій, покладених на Управління та структурні підрозділи регіональних митниць, митниць при здійсненні процедур мит­ного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що потребують експертно-дослідного супроводження. Основними завданнями експертних підрозділів є:

проведення матеріалознавчих, хімічних, технічних досл­іджень і експертиз з метою:

а)         уточнення класифікації речовин, матеріалів, виробів, що переміщуються через митний кордон України, підтверд- ження їх складу, марки тощо;

б)         запобігання переміщенню через державний кордон забо- ронених предметів і речовин, екологічно шкідливих для життя і діяльності людини та навколишнього середовища;

в)         захисту інтересів національних виробників;

г)         захисту інтересів споживачів;

проведення експертиз речовин і матеріалів з метою вста­новлення їх виду та найменувань для успішної боротьби з не­законним обігом наркотичних речовин, товарів, валютних, куль­турних, історичних цінностей та ін.;

проведення експертиз з метою підготовки висновків, необхідних для встановлення коду товару згідно з УКТЗЕД;

визначення токсичної продукції хімічної промисловості та суміжних із нею інших галузей;

віднесення речовин до:

а)         сильнодіючих, отруйних, психотропних, наркотичних, прекурсорів;

б)         пожежо-, вибухо- і радіаційно небезпечних.

проведення лабораторних перевірок якості етилового спирту, нафтопродуктів та іншої продукції, перевірка якої рег­ламентується нормативними документами ДМСУ;

виконання робіт з метою надання рекомендацій для іден­тифікації товарів щодо відповідності їх контрольним спискам.

взяття проб, проведення і зберігання контрольних проб (зразків) продукції.

З метою підвищення ефективності та якості експертної діяльності експертних підрозділів у проведенні митного конт­ролю та оформлення вантажів, скорочення термінів виконан­ня досліджень, підготовки обґрунтованих експертних висновків запити до експертних підрозділів супроводжуються наданням:

акта про відбір проб та зразків товарів;

проб і зразків товарів під митним забезпеченням;

вантажної митної декларації;

контракту (договору) на поставку товару;

інвойсу  (рахунку-фактури, накладної тощо);

сертифікатів контрольних органів;

листка безпеки на товар фірми-виробника;

техніко-технологічної документації із зазначенням відомо­стей про склад, властивості та призначення товару (технічні умови, технологія виготовлення, специфікації, каталоги і паспортні дані на вироби фірм-виробників, дозволи, маркувальні етикетки тощо).

Техніко-технологічна документація та акт про відбір проб і зразків товарів надаються у вигляді оригіналів, інші документи -у вигляді оригіналів або копій, завірених митним органом.

Основні функції, завдання Центрального митного управ­ління лабораторних досліджень та експертної роботи виз­начено Положенням, що було затверджено Наказом ДМСУ

№220 від 29 березня 2004 р.

ЦМУЛДЕР є регіональною митницею з питань лаборатор­них досліджень та експертиз, входить до системи митних органів України й в установленому порядку здійснює митну справу. Управління безпосередньо підпорядковується Голові Державної митної служби України.

Управління здійснює експертно-дослідну, класифікаційну та науково-методичну діяльність з покладених на нього завдань у митних цілях.

Основними функціями Управління є:

проведення в межах своєї компетенції за запитами мит­них органів експертиз і досліджень товарів та предметів згідно із визначеним переліком;

розроблення методичних рекомендацій, довідкових по­сібників та інших інформаційних матеріалів для методичного забезпечення експертної діяльності;

проведення науково-дослідної роботи й упровадження її результатів в діяльність експертних підрозділів;

виконання робіт з ідентифікації товарів з метою виявлен­ня наркотиків, отруйних і вибухових речовин, товарів под­війного призначення тощо;

забезпечення проведення сертифікаційних досліджень відповідно до галузі акредитації;

проведення експертної оцінки вартості транспортних засобів, матеріалів, речовин і виробів;

участь у розробленні експертного обладнання й забезпе­чення його використання в практичній діяльності експертних підрозділів;

метрологічне забезпечення приладної бази експертних підрозділів;

підготовка пропозицій керівництву Державної митної служби України щодо використання бюджетних асигнувань, необхідних для придбання технічних засобів, та організація їх постачання для забезпечення діяльності експертних підрозділів;

10)       експертне забезпечення проведення заходів Державної митної служби України з профілактики та припинення контра- банди й порушень митних правил.

Перелік видів експертиз і досліджень товарів та предметів, які проводить Центральне митне управління лабораторних дос­ліджень та експертної роботи за запитами митних органів:

1) криміналістичні: трасологічні, дактилоскопічні, холодної зброї, почеркознавчі, авторознавчі, документів, балістичні, комплексні - транспортних засобів і документів, що їх супроводжують;

спеціальні: наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів і прекурсорів; лікарських засобів і пре­паратів; харчових продуктів; спеціальних хімічних ре­човин; волокон і волокнистих матеріалів; волосся тварин; лакофарбових матеріалів і покриттів; нафтоп­родуктів і пально-мастильних матеріалів; скла й керам­іки; металів, сплавів і виробів з них; полімерів і виробів з них; вибухових речовин; змісту документів; ґрунтоз­навчі й мінералознавчі; матеріалів і засобів звуко- й відеозапису; фото- й відеотехнічні; товарознавчі, у тому числі автотоварознавчі.

інженерно-технічні: машин, механізмів і їх складових частин; виробничого обладнання й устаткування; комп'­ютерної техніки й засобів зв'язку; побутових приладів;

експортний контроль.

Експертиза проб та зразків товарів належить до додаткових форм митного контролю, що передбачені ст. 41 МКУ.

До основних завдань експертних підрозділів відноситься без­посереднє проведення лабораторного контролю в митних цілях.

Як зазначено Наказом ДМСУ № 576 від 5.08.2004 р., про­ведення лабораторних досліджень є обов'язковою формою для товарів «групи ризику». Обсяг цих товарів увесь час змінюєть­ся і більшість з них ще не мають своєї позиції за УКТЗЕД.

У зв'язку з цим службові особи, що здійснюють митний кон­троль і оформлення товарів, які переміщують через митний кор­дон, не в змозі навіть використовуючи свій досвід і табельні за­соби митного контролю, визначити  код того чи іншого товару.

Наказом ДМСУ №646 від 1.10.2003 зазначено, що товари групи ризику - це товари, які порівняно з іншими товарами, подібними за складом та функціями, мають суттєву відмінність у ступені оподаткування та заходах нетарифного регулювання, які до них застосовують, а також такі товари, щодо яких існує можливість декларування не за своїм найменуванням, перелік яких визначила Держмитслужба.

Лабораторний контроль є складовою митного контролю, необхідного у рамках діючого законодавства держави.

Різновидності лабораторного контролю, що проводяться у ек­спертних підрозділах умовно можуть бути поділені на такі групи: хімічні, класифікаційні, матеріалознавчі, товарознавчі, гемологічні, технічної експертизи документів, експертизи на віднесення об'єктів до списків, що контролюється, інші, якщо необхідно.

До хімічної групи досліджень (експертиз) відноситься виз­начення якісного та кількісного хімічного складу речовин, то­варів, субстанцій та їх фізико-хімічних властивостей.

Класифікаційні експертизи скеровані на визначення техніч­них параметрів та властивостей, різноманітних характеристик товарів, які є критеріями класифікації за УКТЗЕД, або які впли­вають на код товару.

Матеріалознавчі експертизи здійснюються з метою уточнен­ня митного найменування товарів за УКТЗЕД та дозволяють визначити матеріали, з яких виготовлені різні товари.

Товарознавчі експертизи здійснюються з метою визначення вартості товарів шляхом аналізу якісних та кількісних характе­ристик, що впливають на вартість об'єктів дослідження (товарів та предметів, що переміщуються через кордон України).

Гемологічні експертизи направлені на визначення виду та класу дорогоцінних, напівдорогоцінних декоративних каменів, визначення їх природи, ваги, геометричних характеристик, якості та інших показників.

Технічна експертиза документів здійснюється з метою визна­чення тотожності документів, печаток, штампів, банкнот, акциз­них марок, голографічних етикеток. Ці дослідження дозволяють виявити сліди травлення та виявлення витравлених текстів, рельєфні відтиски, траси продавлювання рукописного тексту на наступний аркуш та інші спроби фальсифікації документів.

Експертиза на віднесення до контрольних списків. Цей вид досліджень необхідний для визначення наркотичних та психо­тропних речовин, сильнодіючих препаратів та прекурсорів.

Другий вид контрольних списків - це перелік товарів, що підпадають під дію Державної служби експортного контролю

України. В цій частині діяльності в експертних підрозділах визначаються технічні характеристики, різноманітні фізико-хімічні параметри і властивості товарів за якими продукція, товар можуть бути віднесені до виробів подвійного призначен­ня, що потребують спеціальних видів контролю.

Інші види експертиз необхідні для митного оформлення продукції - це експертиза об'єктів невідомої природи, експер­тиза культурної, історичної та художньої цінності тощо.

Експертні підрозділи відповідно до покладених на них зав­дань виконують такі функції:

в рамках митного контролю здійснюють необхідні для митних операцій експертизи різного роду товарів з ви­користанням фізико-хімічних та інструментальних ме­тодів дослідження та оформляють офіційні документи у вигляді висновку спеціаліста, протоколу, довідки; викону­ють роботи з метою надання рекомендацій для ідентифі­кації товарів на відповідність їх контрольним спискам (експортний контроль);

здійснюють перевірку товарів на предмет віднесення їх до груп отруйних, сильнодіючих, психотропних, наркотич­них, вогненебезпечних, вибухових, радіаційнонебезпеч-них речовин;

здійснюють дослідження на предмет встановлення відпо­відності фактичних фізико-хімічних характеристик про­дукції нормам та стандартам, що діють на Україні;

у межах повноважень здійснюють перевірку на якість та безпеку до вживання харчових продуктів за показника­ми, регламентованими нормативними документами;

розробляють методичні посібники та рекомендації для проведення експрес-аналізів у підрозділах митниць;

здійснюють розробку і впровадження нових технічних засобів і методів дослідження товарів.

Найбільшого розповсюдження в експертних підрозділах України  набуло таке аналітичне обладнання:

газові хроматографи з полум'яно-іонізаційним, масселек-тивним та іншими детекторами;

високоефективні рідинні хроматографи;

атомно-адсорбційні спектрофотометри;

ІЧ-Фурьє спектрофотометри з бібліотеками спектрів;

УФ-УІБ спектрофотометри;

рентгенофлуоресцентні спектрофотометри з програмним забезпеченням;

спектрографи;

поляриметри;

рефрактометри;

прилади для визначення  температури плавлення;

набори обладнання для аналізу нафти за методами ЛБТМ за 18 показниками, наведеними в УКТЗЕД.

мікроскопи;

ваги.

ДМСУ розробила перелік товарів, що потенційно можуть бути об'єктами невірної класифікації за УКТЗЕД. Митне офор­млення цих товарів здійснюється із обов'язковим застосуван­ням спеціальних заходів, до числа яких і належить лаборатор­ний контроль. Як приклад, у табл. 1.1 наведений перелік товарів, які повинні були досліджуватися в експертних підрозділах у 2006 році з метою уточнення характеристик, що визначають код УКТЗЕД. Для цих товарів, якщо є сумніви, для прийняття ос­таточного рішення в установленому порядку скеровується за­пит у експертний підрозділ.

Основними напрямками діяльності експертних підрозділів ДМСУ є:

асортиментна (видова) ідентифікація товарів;

ідентифікація товарів за походженням;

визначення якісного та кількісного складу товарів;

сертифікація товарів;

впровадження ефективних методів досліджень товарів з використанням сучасних технологій та технічних засобів.

В реалізації цих напрямків експертні підрозділи здійснюють:

відбір проб та зразків;

матеріалознавчі та товарознавчі експертизи об'єктів мит­ного контролю;

 

дослідження складу, структури об'єктів, визначення хімічних, фізичних, біологічних та інших властивостей об'єктів;

впровадження та опанування нових більш ефективних методів досліджень та технічних засобів, що забезпечують реалізацію цих методів.

Експертні підрозділи ДМСУ атестуються Держспоживстан-дартом України як вимірювальні лабораторії на право проведен­ня вимірювань у сфері державного метрологічного нагляду.

Лабораторії повинні постійно проводити роботу над освоєнням нових методик досліджень речовин, виробів, товарів, укомплекто­вуватися сучасними вимірювальними приладами та обладнанням, що розширює можливості лабораторій, підвищує достовірність ре­зультатів вимірювання, скорочує тривалість досліджень.

Лабораторії здійснюють фізичні та хімічні дослідження з метою визначення кількісного та якісного складу речовин та матеріалів. До числа таких досліджень належать ті, що здійсню­ються за допомогою ренгенфлюоресцентного аналізатора, який дозволяє виявити хімічні елементи від алюмінію (№14 періо­дичної таблиці елементів Д.І.Мендєлєєва) до урану (№92), тоб­то чорні, кольорові та дорогоцінні метали й сплави з них. Цей же метод дозволяє реєструвати наявність свинцю в бензинах та важких елементів у розчинах, досліджувати покриття з не­органічних речовин, нанесені на поверхню виробів.

Традиційно експертні підрозділи використовують хімічні методи дослідження речовин, матеріалів, виробів, які дозволя­ють з усією своєю складністю і тривалістю отримувати дос­товірні результати, а також бути паралельними методами. Хімічними методами митні лабораторії мають змогу визначати потрібні характеристики волокон, паперів, тканин тощо.

Митні лабораторії відповідно до своїх функцій та завдань здійснюють якісні хімічні та фізико-хімічні дослідження.

Методами ІЧ-спектроскопії визначається склад органіч­них та неорганічних речовин, ідентифікуються окремі ком­поненти сполук.

Дослідження методами спектрофотометрії в УФ та видимо­му діапазонах дозволяють ідентифікувати неорганічні речови­ни та їх сполуки у розчинах, визначати концентрацію речовин, перевіряти наявність домішок забруднень.

Освоєні методи спектроскопії дають можливість визначати наявність кисневмісних сполук у бензинах, присутність сполук молібдену в моторних маслах, аналізувати спирти та їх розчи­ни на чистоту (вміст альдегідів, сивушних масел, метанолу та інших), виявляти фальсифіковані об'єкти серед великої кількості різноманітних речовин та матеріалів.

Метод газової хроматографії дає можливість аналізувати складні багатокомпонентні системи. За допомогою цього методу визначають склад продуктів основного органічного та нафтохі­мічного синтезів, компоненти біо- та фармакологічних, токсич­них і наркотичних речовин, розчинників, пластифікаторів тощо.

Описані методи є особливо вагомими у дослідженні рідких та твердих паливно-мастильних матеріалів. Ставки акцизного збору для бензинів, що ввозяться з країн СНД залежать від наявності в бензинах кисневмісних сполук типу ВТХ, PIANO, МТБЕ. Дослідження методами ІЧ-спектроскопії дають мож­ливість виявити ці сполуки, а хроматографічні дослідження визначити їх тип і кількість.

Відомо, що для вугілля основним показником якості є теп­лотворна здатність, яка визначає ціну вугілля. Під час експор­ту вугілля трапляються випадки заниження значення показни­ка теплотворної здатності, а відтак і експортної ціни. Цей показник з достатньою вірогідністю визначається в умовах митної лабораторії теоретико-експериментальним методом.

Окрема ділянка досліджень, що виконуються в експертних підрозділах ДМСУ, стосується будівельних матеріалів та хімічних товарів: цементів, гіпсів, клейових сумішей, лаків, фарб тощо.

Значний обсяг робіт митної лабораторії - це дослідження полімерних матеріалів (поліетилени, полістироли, полівінілхло­риди, поліуретани, поліпропілени). Виявляється вміст пласти­фікаторів та інших складових, наявність чи відсутність яких впливає на класифікацію полімерів. Виявляється й наявність полімерів у складі фарб волокон, паперів, тканин.

Експертні підрозділи ДМСУ здійснюють аналіз розчинів, що містять спирт, і які декларуються, зокрема, як мийні рідини, засоби для консервування, рідини проти обледеніння тощо.

Добре апробованими в лабораторіях є методи дослідження ароматизаторів, пахучих сумішей, харчових добавок, харчових концентратів. Дослідження в умовах лабораторії дозволяють визначати сухий залишок, вміст етилового спирту, присутність лимонної кислоти, кофеїну тощо.

В експертних підрозділах ДМСУ налагоджена перевірка фармакологічних препаратів, виявлення та ідентифікація нар­котичних засобів, прекурсорів, психотропних, отруйних та ви­бухових речовин.

 

Питання для самоконтролю

Як розкривається в МКУ поняття „митний контроль"?

В чому полягає різниця між поняттями „метод митного контролю" і „форма митного контролю"?

Що називають технічними засобами митного контролю?

Чи можете Ви перерахувати загальні вимоги до ТЗМК?

Якими є специфічні вимоги до металошукачів?

Якими є специфічні вимоги до засобів утилізації інформації на маг­нітних носіях?

Який зміст вкладається в НТП стосовно митної справи?

Що розуміють під поняттям митна інфраструктура?

Чи можете Ви охарактеризувати в митній інфраструктурі місце пункту пропуску?

 

В яких випадках і як оформляється запит митного органу про за­лучення експерта необхідного для здійснення митного контролю?

Перерахуйте основні групи лабораторного контролю, які здійсню­ються в експертних підрозділах ДМСУ?

Охарактеризуйте статус ЦМУЛДЕР та основні його функції?

Назвіть статус, основні права та обов'язки експерта

Чому проведення лабораторних досліджень є обов'язковою фор­мою для товарів «групи ризику»?

Назвіть різновидності лабораторного контролю

Які методи застосовуються під час проведення лабораторного кон­тролю в експертних підрозділах?

Оцените книгу: Проголосовало: 1 Рейтинг: 5

 

Комментарии:

Для данной книги нет комментариев.

Добавление комментария: