Название: Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Шара Є.Ю.

Жанр: Учет и аудит

Просмотров: 1037


Тема 18. облік формування та змін статутного капіталу

Економічна сутність капіталу. Елементи власного капіталу. По­рядок формування та зміни статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж акцій (підписка на акції). Додатко­вий випуск акцій; збільшення номінальної вартості акцій. Реінвес- тування дивідендів. Збільшення статутного капіталу за рахунок ін­дексації балансової вартості основних засобів. Конвертація облігацій в акції. Шляхи зменшення статутного капіталу; анулю­вання викуплених акцій, зменшення номінальної вартості акцій. За­гальна характеристика рахунку 40 «Статутний капітал». Докумен­тування операцій з обліку формування та змін статутного капіталу. Відображення операцій з обліку формування та змін статутного ка­піталу на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у формах фінансової звітності. Інвентари­зація статутного капіталу.

Облік пайового капіталу. Загальна характеристика рахунку 41 «Пайовий капітал». Облік додаткового капіталу. Загальна характе­ристика рахунку 42 «Додатковий капітал». Облік неоплаченого ка­піталу. Загальна характеристика рахунку 46 «Неоплачений капі­тал». Документування операцій з обліку пайового, додаткового та неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Умови і порядок зміни величини статутного капіталу на держа­вних підприємствах. Поняття про приватизацію державних підпри­ємств. Поняття про єдину систему органів приватизації в Україні. Порядок проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються. Порядок проведення експертної оцінки держа­вного майна при приватизації. Послідовність оцінки майна цілісних майнових комплексів. Особливості оцінки вартості орендованого майна.

Оцените книгу: Проголосовало: 1 Рейтинг: 5

 

Комментарии:

Для данной книги нет комментариев.

Добавление комментария: